Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 
      Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja" jest organizacją pozarządową i posiada statut organizacji pożytku publicznego. Prowadzi nieodpłatną działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Cele statutowe realizujemy poprzez prowadzenie Klubu Pacjenta oraz sprawowanie opieki prawnej. Niesiemy  pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez:
·   oparcie w akceptacji choroby i wspieranie w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym,
·   integrację osób chorych ze społeczeństwem lokalnym,
·   wspieranie rodziny w walce z chorobą psychiczną bliskich,
·   przełamywanie w lokalnym środowisku stereotypów myślenia o ludziach z zaburzeniami psychicznymi.

      Stowarzyszenie zostało powołane 1 sierpnia 1996 roku z inicjatywy pracowników socjalnych i lekarzy psychiatrów SP SPZOZ w Suwałkach oraz rodziców osób chorych psychicznie. Komitet założycielski liczył 19 osób. Dzięki zaangażowaniu i fachowej wiedzy p. Zofii Życzkowskiej - pierwszej prezes Stowarzyszenia, skompletowany został pakiet dokumentów wymaganych do zarejestrowania stowarzyszenia. Rejestracji dokonano przez Sąd Wojewódzki Wydział Cywilny w Suwałkach w dniu 1 sierpnia 1996 r. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba otwarta na dobro drugiego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, który potrzebuje pomocnej dłoni. Obecnie Stowarzyszenie liczy 50 członków. Podlegają oni podziałowi na zwyczajnych, wspierających i honorowych. Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą: Walne Zebrania Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

      W skład zarządu wchodzą następujące osoby:
·   Tomasz Fimowicz - prezes,
·   Bożenna Jadwiga Chmielewska - zastępca prezesa

      Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

      Realizacja zadań jest możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z następujących źródeł:
·   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
·   Urząd Miasta Suwałki,
·   odpisy 1% z podatku dochodowego.
KRS: 0000039749
      Aby pomóc nam w realizacji celów, prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe na nasze konto, które pozwoli na kontynuację działań:


PKO BP
44 1020 1332 0000 1802 0225 8432

 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010