Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 Cel działania Stowarzyszenia


1.   Niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom,
2.   Inicjowanie i rozwijanie kontaktów między osobami chorującymi a ich otoczeniem,
3.   Upowszechnianie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,
4.   Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
5.   Prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej działalność Stowarzyszenia,
6.   Stworzenie fundacji na rzecz Stowarzyszenia,
7.   Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób przewlekle chorujących psychicznie,
8.   Dążenie do utworzenia pozaszpitalnego ośrodka o szerokim programie terapeutycznym,
9.   Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako chore psychicznie.


      Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja" realizuje cele poprzez prowadzenie Klubu Pacjenta dla osób z zaburzeniami psychicznymi i sprawowanie opieki prawnej. Klub Pacjenta jest placówką terapeutyczno - rehabilitacyjną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rehabilitacja i
 aktywizacja prowadzona jest poprzez terapię zajęciową, grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów zajęciowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba mająca problem ze zdrowiem psychicznym, złoży deklarację oraz wymagane dokumenty; zostanie zakwalifikowana do projektu. Klubowiczom proponowane są różne formy i techniki terapii zajęciowej: rękodzieło, prace plastyczne, metaloplastyka, zajęcia stolarskie, komputerowe, kulinarne, florystyka, decoupage oraz imprezy integracyjne i okolicznościowe, a także wycieczki. Zajęcia są prowadzone w sposób profesjonalny i dostosowane są do potrzeb, zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji klubowiczów. Działania w klubie mają na celu rehabilitację i aktywizację społeczną i zawodową oraz integrację z grupą. Terapia zajęciowa daje szansę oderwania myśli i uwagi od przeżyć chorobowych.

      Grupa wsparcia z psychoedukacją dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone są przez psychologa trzy razy w miesiącu w środy. Uczestnicy zajęć mają możliwość otrzymania wsparcia, uaktywnienia poczucia własnej wartości, poprawy funkcjonowania w sytuacjach stresowych, podnoszenia umiejętności w zakresie: autoprezentacji, komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz uzyskania informacji na temat choroby.

      Grupy wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone są przez psychologa. Odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 14.00. Osoby korzystające z grupy mają możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego, wymiany doświadczeń w związku z chorobą osoby bliskiej, dostarczenia informacji na temat objawów choroby, przebiegu, sposobu leczenia, akceptacji choroby członka rodziny. Po każdym spotkaniu można skorzystać z indywidualnej konsultacji z psychologiem. 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010